Rakennustuoteasetus (CPR) parantaa kaapeleiden paloturvallisuutta

ti 6. kesäkuuta 2017 16.23.00

Kaapeleita koskeva CPR- eli rakennustuoteasetus astuu voimaan heinäkuusta 2017 alkaen. Kaapeleita käsittelee normi EN 50575, joka on osa suurempaa rakennustuoteasetusta, jolla pyritään pyritään parantamaan rakennusmateriaalien turvallisuutta koko EU:n alueella. Asetuksen myötä rakennuksiin asennettaviksi tarkoitetut kaapelit tullaan luokittelemaan ja niiden pakkaukset merkitsemään palo-ominaisuuksiensa mukaan.

Käytännössä kaapelinvalmistajalle asetus tarkoittaa, että 1.7.2017 jälkeen markkinoille saatettujen kaapeleiden pakkauksista tulee löytyä CE-merkintä ja CPR-luokkamerkintä. Asiakaan taas pitää selvittää asennuskohteensa vaatima CPR-luokka. Nestor Cablesin sisäkäyttöön tarkoitetut kaapelit täyttävät asetuksen vaatimukset, ja heinäkuusta lähtien markkinoille laskemiemme kaapeleiden pakkaukset tullaan merkitsemään asetuksen vaatimalla tavalla.

Mitä ovat CE- ja CPR-merkintä?

CE-merkintä kertoo, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevat vaatimukset. CE-merkintää käyttääkseen kaapelinvalmistajan tulee huolehtia, että sen valmistamien kaapeleiden käyttäytymistä palon aikana on testattu seuraavilla kriteereillä:

 • lämmön muodostuminen 

 • savun muodostuminen
 • palavien pisaroiden muodostumisen
 • palon leviättömyyden 
 • happamuus

Testausmenetelmät ja paloluokitukset ovat samat koko EU:n alueella. Paloturvallisuus testataan aina kolmannen hyväksytyn (akkreditointi vaaditaan) osapuolen toimesta. EU ylläpitää listaa, jossa on mainittu kaikki hyväksytyt testaajat.

Testien tulokset osoittavat, minkä CPR-luokan vaatimukset kaapelin palo-ominaisuudet täyttävät. Luokittelujärjestelmä on sama jokaisessa EU-maassa, mutta jokainen maa saa määritellä itse, millaista turvallisuustasoa se vaatii erilaisiin rakennusprojekteihin. Käytännössä maiden kesken siis on eroavaisuuksia erilaisiin kohteisiin hyväksyttävissä kaapeleissa. Suomessa vaatimustason määrittää Ympäristöministeriö, joka noudattaa sisäkaapeleiden luokitukset määrittelevää SFS 6000 -standardia. Standardia päivitetään parhaillaan vastaamaan EN 50575:n vaatimuksia, ja uusi standardi tullaan todennäköisesti julkaisemaan syksyllä.

Mitä kaapeleita asetus koskee?

CPR-asetus varmistaa kaikkien rakennuksiin asennettavien kaapeleiden paloturvallisuuden. Asetus ei siis koske televerkkoja vaan ainoastaan rakennusten sisällä käytettäviä, kiinteästi asennettuja rakennukseen liittyviä kaapeleita.

Mitä CPR-merkintä kertoo kaapelista?

Erilaisia paloturvallisuusluokkia on seitsemän, ja lisäksi paloluokalla voi olla kolme eri alaluokkaa.

Tuotteet luokitellaan luokkiin A, B1, B2, C, D, E ja F. A on korkein luokitus, ja se tarkoittaa että tuote ei osallistu paloon, ja alimmalla luokalla F ei ole palokäyttäytymisvaatimuksia. Luokkakirjaimen jälkeen merkitään ca, joka tarkoittaa kaapelia: Aca, Bca, Cca jne. Paloluokalla voi olla myös kolme alaluokkaa, jotka kertovat tarkemmin kaapelin käyttäytymisestä palon aikana. Alaluokat ovat:

 • Savun kehittyminen, merkintä s eli smoke
 • Palavien pisaroiden esiintyminen, merkintä d eli droplets
 • Happojen/syövyttävien palokaasujen esiintyminen, merkintä a eli acidity

Kaapelin ominaisuuksien perusteella lisäluokan ohessa on myös kaapelin suoriutumista kuvaava numero seuraavna taulukon mukaisesti.

Luokkiin B1, B2, C ja D yhdistetään aina jokin seuraavista lisäluokista

 

Palon aikana kaapelista saa vapautua erittäin rajallinen määrä savua

s1

Palon aikana kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä savua

s2

Ei vaatimuksia savun vapautumiselle palon aikana

s3

Kaapelista ei saa pudota palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana

d0

Kaapelista saa pudota rajoitettu määrä palavia pisaroita tai partikkeleita palon aikana

d1

Ei rajoituksia palavien pisaroiden ja partikkelien vapautumiselle palon aikana

d2

Luokkiin B1, B2, C ja D voidaan yhdistää jokin seuraavista lisäluokista

 

Kaapelista saa vapautua erittäin rajallinen määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja palon aikana

a1

Kaapelista saa vapautua rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja palon aikana

a2

Ei vaatimuksia happojen ja syövyttävien palokaasujen vapautumiselle palon aikana

a3

Esimerkkejä vaadituista luokista Suomessa

Suomessa sisäkaapeleiden tulee olla vähintään luokan Eca kaapeleita. Käytännössä tämä tarkoittaa yksittäispolttokokeen IEC 60332-1-2 täyttäviä kaapeleita. E-luokka mahdollistaa PVC-kaapeleiden käytön, ja jos loppuasiakas vaatii myös halogeenittömyyttä, suositeltavin paloluokitus kaapeleille on luokka Dca-s2,d2,a2. D-luokan kaapelit testataan nipuissa uuden normin EN 50399 mukaisesti.

Poikkeuksena Suomessa ovat suojaamattomana hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin asennettavat kaapelit, joiden tulee olla luokan Cca-s1,d1,a2 kaapeleita. Hätäpoistumisteille asennettavat kaapelit voivat olla luokan E kaapeleita, jos kaapelit on suojattu vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisesti palamattomista tai lähes palamattomista rakennnustarvikkeista (luokka A2-s1,d0) tehdyllä rakenteella. Kipsilevy täyttää luokan A2-s1,d0 vaatimukset. Lisäksi ko. tiloissa voidaan käyttää tilaan liittyvien laitteiden sähköistykseen ja ohjaukseen luokan E kaapeleita normaalisti (SFS 6000-4-42 kohta 422.2 Uloskäytäviä koskevat vaatimukset).

SFS 6000 suosittelee käyttämään luokan Dca-s2,d2,a2 kaapeleita seuraavissa kohteissa:

 • Maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa
 • Maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppaliikkeissä ja hotelleissa.
 • Maa- ja puutarhatalouden rakennuksissa.

Perustuen standardin SFS-6000-8-801:2017 kohtaan 801.420.1 ulkokaapeleita (F-luokka tai luokittelematon) voidaan jatkossa tuoda rakennuksen sisälle maksimissaan viiden metrin pituudelta. Ennen uuden standardin voimaan astumista enimmäispituus ulkokaapeleille sisätiloissa on kuitenkin kaksi metriä.

Jos kaapeleissa on vain vähäinen määrä palavaa materiaalia, luokan F kaapeleita voidaan käyttää yksittäisen laitteen syöttöön tarkoitettuna erikoiskaapelina tai erikoiskäyttöön tarkoitetussa tietoliikennejärjestelmässä.